MANAGEMENT COACHING

Management coaching richt zich op het management en de leidinggevenden. Splitstep Training & Coaching leert hen om de visie van de organisatie te vertalen naar op elkaar afgestemde strategie, structuur, processen en systemen. Daarbij is het belangrijk dat gedrag en attitude volledig in lijn liggen met de visie en ook zeker de missie van een organisatie. Uit onderzoek is gebleken dat organisaties die een dergelijke situatie weten te creëren, de meest succesvolle zijn. Winstgevendheid, klantentevredenheid, medewerkertevredenheid en productiviteit vloeien voort uit de synchroniciteit tussen visie, gedrag en attitude van alle bij de organisatie betrokken mensen.

 

Bij het coachen door managers en leidinggevenden is het belangrijk wat de context is van waaruit de begeleiding plaatsvindt. Dit geeft namelijk de focus aan waarop de coaching is gericht. In dit verband zijn er vier invalshoeken of een mix daarvan:

  • Ondernemen:

Waar gaat de organisatie naar toe? Vanuit welke visie en strategie wordt gewerkt en welke vernieuwingen zijn wenselijk? Welke eisen stelt dit aan medewerkers en managers qua attitude? Zijn de attitude en het gedrag van de medewerkers in lijn met de visie van de organisatie?

  • Produceren:

Wat is de business of het primaire proces wat daarmee samenhangt? Welke eisen stellen klanten, stakeholders en andere belanghebbenden aan de organisatie? Wat vraagt dit van medewerkers en managers qua gedrag? Effectief en coachend leidinggeven is hierbij van essentieel belang.

  • Beheren:

Hoe is de organisatie ingericht qua structuur, systemen, processen en procedures? Ondersteunen deze het primaire proces? Welke gevolgen heeft dit voor medewerkers en managers?

  • Integreren:

Hoe komen medewerkers en managers op een lijn en worden kwaliteiten benut? Functioneert het dynamische communicatiemodel? Is er conformiteit van gedrag en attitude met de visie van uw organisatie? Om heel eenvoudig te stellen: doet iedereen wat nodig is en wat waarde toevoegt?

 

Het management dient deze vier invalshoeken op elkaar af te stemmen in een mix waarin sommige elementen voor bepaalde tijd prioriteit krijgen. Als bijvoorbeeld een organisatie de dienstverlening in haar visie hoog in het vaandel heeft staan dan vraagt dit een bepaalde attitude en gedrag van managers en medewerkers. Alle processen, systemen en procedures dienen dit te ondersteunen. Na verloop van tijd zal de prioriteit van de elementen van de mix echter aan herziening toe zijn.

 

Een ander punt van aandacht is de interne samenwerking die kenmerkend is, bekeken vanuit de organisatiestructuur. Het proces van interne dienstverlening gaat immers vooraf aan externe dienstverlening want ‘zo binnen, zo buiten’. De organisatie moet in staat zijn om wat aan klanten en afnemers beloofd wordt ook waar te maken in de ‘daily business’. Hebben medewerkers daarvoor wel de juiste vaardigheden en competenties? En wat vraagt dit van het management qua invalshoek van waaruit coaching en ontwikkeling van de medewerkers en managers plaatsvinden?

 

Splitstep Training & Coaching zal altijd dit gesprek met de opdrachtgever aangaan om  behoeften en wensen van de organisatie helder te krijgen. Op deze manier kunnen we onze kennisoverdracht aanpassen aan de gewenste attitude. Zo bereiken we ook dat de inzet van onze methoden en technieken bij coachingstrainingen uitdagend is en deelnemers uit hun comfortzone komen.

 

Onze resultaten? Blijvende gedragsverandering door effectief coachen vanuit een heldere visie en persoonlijke kracht. Vermindering van het ziekteverzuim door meer werkplezier en verhoging van de vitaliteit van uw medewerkers. Daaruit vloeien voort een hogere winst, grotere klanttevredenheid en verhoging van de productiviteit.